Hengelo +31 74 2501950     Brussel +32 2808 5497       Email: info@carolinecosmetics.com

Privacyreglement Caroline Cosmetics
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Caroline Cosmetics internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement
Caroline Cosmetics mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Caroline Cosmetics de plicht om haar klanten:

    • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Caroline Cosmetics worden verwerkt;
    •  te melden wie de gegevens kunnen inzien;
    •  voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Caroline Cosmetics vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Caroline Cosmetics in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Caroline Cosmetics expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Caroline Cosmetics gebruikt en het doel van het gebruik
Caroline Cosmetics verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Caroline Cosmetics, werknemer van Caroline Cosmetics bent of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Caroline Cosmetics verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers verwerkt Caroline Cosmetics daarnaast geboortedatum, IBAN-nummer en een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien u leverancier bent, verwerkt Caroline Cosmetics uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

    •  de overeenkomst die klanten met Caroline Cosmetics sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
    • onze dienstverlening te kunnen leveren;
    • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
    • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Caroline Cosmetics houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

    • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
    • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
    • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
    • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
    • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich
interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Caroline Cosmetics verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
Caroline Cosmetics-organisatie, tenzij:

    • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
    • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Caroline Cosmetics
     met u heeft gesloten;
    • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

    • Caroline Cosmetics verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
    • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Caroline Cosmetics worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Caroline Cosmetics beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
    • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Caroline Cosmetics om in te loggen in het digitale systeem.
    • de personen werkzaam voor Caroline Cosmetics hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Caroline Cosmetics verstrekte persoonsgegevens;
    • Caroline Cosmetics heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
    • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Caroline Cosmetics bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Caroline Cosmetics zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

    • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
    • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
    • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
    • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
    • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
    • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@carolinecosmetics.com aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is ofkan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Caroline Cosmetics.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Caroline Cosmetics opnemen en probeert Caroline Cosmetics er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Caroline Cosmetics? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Caroline Cosmetics ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Caroline Cosmetics. Privacyreglement Caroline Cosmetics versie juni 2018